EN | SE Kontakta oss
1907 Tech Platforms

Teknologiplattformar

Bolagets teknologiplattformar utgörs av antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och det unika utvecklingsverktyget F.I.R.S.T™. Ur n-CoDeR®, ett egenutvecklat bibliotek med fullt humana antikroppar, kan man identifiera läkemedelskandidater som binder specifikt och starkt till sina målstrukturer. Med hjälp av den funktionsbaserade plattformen F.I.R.S.T™, där patientmaterial utgör grunden genom hela utvecklingsprocessen, kan de kliniskt mest relevanta målstrukturerna i en sjukdomsmodell och matchande antikroppar identifieras samtidigt.

F.I.R.S.T™

F.I.R.S.T™ - ett verktyg för effektiv läkemedelsutveckling

BioInvent har utvecklat det patenterade screeningverktyget F.I.R.S.T™ som ett viktigt tekniskt redskap för läkemedelsutveckling i egen regi, såväl som för externa partners. Plattformen underlättar utvecklingen av nya antikroppsterapier, då nya läkemedelskandidater kan tas fram utan detaljerad kunskap om antikropparnas målprotein. Denna unika metod har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

 

 

Metoden gör det möjligt att parallellt undersöka antikroppsbindning till både sjuk och frisk vävnad för att selektera de antikroppar och målstrukturer som är unika för sjuk vävnad vad gäller inbindning respektive uttryck. Genom funktionell screening med hög kapacitet selekteras sedan antikroppar utifrån deras förmåga att till exempel inducera död av primära cancerceller eller förbättra immunförsvarets kapacitet att eliminera tumörceller. BioInvent har patent som skyddar metoder för selektion och identifiering av antikroppar som binder antigenstrukturer i komplexa blandningar, som t ex celler, med användning av diversifierade bibliotek, som t ex n-CoDeR®.

1907 Tech N Coder

n-CoDeR®

Antikroppsbiblioteket n-CoDeR®

BioInvents antikroppsbibliotek består av mer än 30 miljarder humana antikroppsgener, vilka lagras i bakterier i provrör. Bakterierna fungerar som produktionsenheter för olika antikroppar, vilket gör det möjligt att söka igenom biblioteket för att identifiera just de antikroppar som binder till ett specifikt målprotein. n-CoDeR®-biblioteket genomsöks med en etablerad teknologi kallad fag-display. För att identifiera en optimal antikropp har BioInvent utvecklat automatiserade processer där robotar genomför analyser i stor skala. n-CoDeR®-biblioteket är uppbyggt av naturligt förekommande humana antikroppsgener. Varje byggdel kommer från naturen men kombinationerna är till stor del nya. Därmed bygger man upp en antikroppsrepertoar som är större än naturens egen variabilitet. BioInvent talar därför om ”Evolution Beyond Nature”.

Immateriella rättigheter

Patentskydd är en viktig komponent i alla projekt. BioInvent äger och licensierar en global patentportfölj som avser företagets läkemedelskandidater, däribland olika antikroppar och terapeutiska användningar av antikropparna, och företagets teknologiplattform F.I.R.S.T™. Know-how kring produkter och teknologier utgör en annan viktig immateriell tillgång för BioInvent. BioInvent äger även utvalda varumärken.