EN | SE Kontakta oss Karriär

Preklinisk pipeline

BI-1607

Mål: FcyRIIB Status: Preklinik  

 

Projektstatus och utsikter
I mars 2021 publicerades proof-of-concept data för BI-1607 och data presenterades på American Association for Cancer Research AACR) årliga möte i april 2021. Prekliniska data visar att BI-1607 ökar effekten av anti-CTLA-4-behandling i olika tumörmodeller och  bibehåller effekten vid en lägre dos av anti-CTLA-4. Dessutom förbättrade BI-1607 den terapeutiska effekten och överlevnaden i en behandlingsresistent B16-modell med anti-CTLA-4/anti-PD-1 kombinationsbehandling.

Inlämning av ansökan om kliniskt prövningstillstånd (CTA) förväntas ske under H2 2021. Klinisk utveckling beräknas inledas under 2022.

Bakgrund
Att förstå resistensmekanismerna för olika klasser av antikroppsbaserade läkemedel och övervinna resistensen kan komma att förbättra behandlingsutfallet för cancerpatienter ytterligare. BI-1607 är ny, fullt humaniserad, FcγRIIB-blockerande antikropp med en ny verkningsmekanism, utformad för att förstärka FcγR-beroende anti-tumörsvar.

BI-1607 blockerar den immunhämmande signalen av FcγRIIB och har potential att förbättra aktiviteten hos andra Fc-beroende terapeutiska antikroppar

 

BI-1910

Mål: TNFR2 Status: Preklinik  

 

Projektstatus och utsikter
Två olika typer av antikroppar riktade mot TNFR2 utvecklas av BioInvent. BI-1910 som är i preklinisk utveckling och BI-1808 som är i  klinisk fas. BI-1910 är en agontistisk, immunaktiverande TNFR2-antikropp medan BI-1808 är en ligand-blockerande antikropp.

På AACR 2020 presenterades prekliniska data som visar att en immunaktiverande BI-1910 surrogatantikropp minskar stora etablerade tumörer och samverkar med anti-PD-1-behandling. Ytterligare studier av verkningsmekanismen visar att BI-1910- surrogatantikroppar ökar intratumorala CD8 + T effektorceller och inducerar ett långvarigt T-cells minne

Bakgrund
BioInvent har identifierat tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2), en medlem av den så kallade TNFR superfamiljen (TNFRS), som en intressant målmolekyl för cancerbehandling. TNFR2 är särskilt uppreglerad i tumörassocierade, regulatoriska T-celler (Tregs) och har visats ha stor betydelse för dess tillväxt och överlevnad. Som en del av bolagets Treg-program har BioInvent identifierat och karakteriserat ett brett spektrum av TNFR2-specifika antikroppar med hjälp av det egenutvecklade n-CoDeR®-biblioteket och det unika screeningverktyget F.I.R.S.T™, där BI-1808 och BI-1910 är de ledande kandidaterna.