EN | SE Kontakta oss Karriär

BI-1206 i non-Hodgkins lymfom

Mål: FcyRIIB Status: Fas 1 Partner: CASI Pharmaceuticals, Inc.

 

Projektstatus och utsikter
Strategiskt viktigt patentgodkännande
I juni 2021 utfärdade det kinesiska patentverket, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), ett besked om godkännande och informerade bolaget om att en patentansökan avseende BI-1206 är beviljad. Patentgodkännandet är en strategiskt viktig milstolpe i BioInvents exklusiva licensavtal med CASI Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: CASI), ett USA-baserat läkemedelsbolag med etablerad utveckling och infrastruktur i Kina. Avtalet med CASI tecknades 2020 och avser rättigheter för utveckling och kommersialisering av BI-1206 i den kinesiska regionen. Andra patent i samma patentfamilj har redan beviljats av det europeiska patentverket och i flera andra länder, inklusive USA och Japan. Företaget har även liknande patentansökningar under behandling i andra länder.

Positiva data från fas 1/2a-studie
I januari 2021 presenterades positiva data från den pågående kliniska fas 1/2a-studien (NCT03571568) av BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL). Data tyder på att BI-1206 återställer effekten av rituximab hos patienter som återfallit i sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling.

Av de 9 patienter som slutförde behandlingscykeln visade 6 patienter antingen fullständig eller partiell respons och flera av dessa behandlades fortfarande. Två patienter (30 mg och 70 mg dos) uppnådde en fullständig respons (frånvaro av mätbara tumörer) som fortfarande består 12 respektive 24 månader senare. En annan patient med en blastisk variant av MCL hade uppnått en partiell respons och kunde uppvisa en fullständig reduktion av perifera tumörceller.

Studiedesign
Fas 1/2a-studien är uppdelad i två delar: 1) Fas 1, doseskalering enligt en så kallad 3+3 studiedesign med syftet att fastställa den rekommenderade dosen för fas 2a (RP2D). 2) Fas 2a, en expansionsgrupp som får RP2D, berikad med patienter med mantelcellslymfom (MCL). Patienter i varje fas får 1 cykel (4 doser) induktionsbehandling med BI- 1206 i kombination med rituximab. De som visar klinisk nytta vid vecka 6 fortsätter med underhållsbehandling och får BI-1206 och rituximab en gång var 8: e vecka i upp till 6 underhållscykler, eller upp till 1 år från första dosen av BI-1206.

Nästa milstolpe förväntas H2, 2021
Nästa milstolpe i projektet är att fastställa den rekommenderade fas 2-dosen (RP2D) och starta fas 2a, expansionsdelen av studien, som förväntas ske H2 2021.

Utlicensiering och partnering
Sedan oktober 2020 har BioInvent ett licensavtal på plats med CASI Pharmaceuticals för den kinesiska regionen. Avtalet innebär att BioInvent och CASI ska utveckla BI-1206 för behandling av både hematologiska och solida tumörer, med CASI som ansvarigt för kommersialiseringen i Kina och närliggande marknader. BioInvent erhöll inledningsvis 12 miljoner USD, i en kombination av en kontant likvid och en investering i aktier, och kan komma att erhålla upp till 83 miljoner USD i milstolpsbetalningar, plus stegvisa royalties.

I januari 2021 meddelade BioInvent att en omstrukturering skett av ett avtal med CRUK gällande klinisk utveckling av BI-1206. I utbyte mot en engångsersättning på 2,5 miljoner GBP, har det reviderade avtalet förenklat och reducerat Bioinvents åtaganden gentemot CRUK. Det omstrukturerade avtalet med CRUK innebär att BioInvent inte längre kommer ha skyldighet att ersätta CRUK vid utvecklings- och kommersiella milstolpar för BI-1206, samt att royaltybetalningar baserade på nettoomsättning sänks till en låg ensiffrig nivå.

Bakgrund
BI-1206 är en högaffin monoklonal antikropp som selektivt binder till FcγRIIB (CD32B), den enda hämmande receptorn i FcγR familjen. FcγRIIB är överuttryckt i flera former av NHL-tumörer, och överuttryck har associerats med dålig prognos för svårbehandlade former av NHL, såsom mantelcellslymfom. Genom att blockera FcγRIIB förväntas BI-1206 återställa och förbättra aktiviteten av rituximab eller andra monoklonala anti-CD20-anti-kroppar vid behandling av dessa sjukdomar. Kombinationen av de två läkemedlen kan komma att bli ett nytt och viktigt alternativ för patienter som lider av NHL, och representerar en betydande kommersiell möjlighet.