EN | SE Kontakta oss Karriär

Valberedning

Valberedningen skall enligt årsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande som sammankallande, samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti respektive kalenderår. Valberedningen skall bereda samtliga val och arvodesförslag som blir aktuella från det att en valberedning har utsetts intill dess att en ny valberedning har utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför kommande årsstämma framlägga förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter, beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt, i förekommande fall, val av revisor och arvodering av revisorer.

Följande representanter för BioInvents aktieägare var ledamöter i valberedningen inför årsstämman 29 april 2021: Erik Esveld, utsedd av van Herk Investments B.V., ordförande i valberedningen, Vincent Ossipow, utsedd av Omega Funds, LP, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden, samt Leonard Kruimer, styrelsens ordförande.