EN | SE Kontakta oss Karriär

Valberedning

Följande representanter för BioInvents aktieägare var ledamöter i valberedningen inför årsstämman 28 april 2022: Laura Feinleib, utsedd av Redmile Group, LLC, Erik Esveld, utsedd av van Herk Investments B.V., Vincent Ossipow, utsedd av Omega Funds, LP, samt Leonard Kruimer, styrelsens ordförande.

Föreskrifter för bolagets valberedning
Årligen skall utses en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet.

Styrelsens ordförande skall vara sammankallande. Inom valberedningen utses en ordförande som inte skall vara styrelsens ordförande. Avböjer aktieägare att delta i valberedningen, avgår representant före valberedningens arbete är slutfört eller säljer aktieägare hela eller delar av sitt innehav och därmed ej längre tillhör någon av bolagets största aktieägare, skall denne aktieägares representant ställa sin plats till förfogande och platsen erbjudas den största aktieägaren som inte redan har utsett en representant i valberedningen. Vidare kan valberedningen om man finner lämpligt besluta att erbjuda ytterligare en plats i valberedningen för ny stor aktieägare som tillkommit efter den 31 augusti. Valberedningen skall inte ha rätt till arvode. Eventuella rimliga omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Bolaget. Om valberedningen finner det behövligt, skall valberedningen ha möjlighet att efter bolagets godkännande (ifråga om kostnader) anlita konsulter som ett led i sitt arbete.

Valberedningens uppgift skall vara att inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende (i) val av stämmoordförande, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter samt styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt (iii) val och arvodering av revisorer.

Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Dessa föreskrifter om bolagets valberedning skall gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.