EN | SE Kontakta oss Karriär

Bolagsordning

BIOINVENT INTERNATIONAL AKTIEBOLAG (PUBL)
556537-7263

§ 1
Bolagets företagsnamn är BioInvent International Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3
Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och utveck­lingsarbete samt tillverkning och han­del främst inom kemiområdet jämte med detta förenlig verksam­het.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

§ 6
Alla aktier skall vara av samma slag och medföra lika rätt.

§ 7
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper skall ett registrerat revisionsbolag utses för en mandatperiod om två år.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Sydsvenska Dagbladet samt i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11
Årsstämma skall hållas en gång årligen.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 2. Val av två justeringsmän;
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 6. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller för­lust;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställan­de direktören;
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och i förekommande fall revisorer;
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer; samt
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolags­lagen eller bolagsordningen. 

§ 12
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

__________________

Antagen på extra bolagsstämma den 29 april 2021.