BI-1206

BI-1206 - Non Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

BioInvents ledande läkemedelskandidat BI-1206 är en fullt human antikropp riktad mot CD32b, ett immunhämmande protein som uttrycks hos vissa patienter med B-cellscancer. Forskning har visat att uttrycket av CD32b kan leda till utveckling av resistens mot rituximab, dagens standardbehandling av non-Hodgkins lymfom (NHL) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). BioInvent utvecklar därför BI-1206 som läkemedelskandidat för kombination med rituximab vid B-cellscancer.

Den första kliniska studien (fas I/II) med BI-1206 pågår i patienter med NHL och KLL som är resistenta mot rituximab. De första säkerhets- och dosresultaten från studien förväntas under det första halvåret 2018. Studien finansieras och utförs av Cancer Research UK (CRUK), Cancer Research Technology (CRT) och Leukaemia & Lymphoma Research (LLR).

Patentskydd
Patentskydd har sökts runt antikroppar mot CD32b i kombination med andra antikroppar, som rituximab, för behandling av cancerpatienter som är resistenta eller svarar dåligt på idag tillgängliga cancerläkemedel. Patentskydd har sökts på nio stora marknader, inklusive USA, Europa, Japan och Kina. Patentskydd har även sökts för behandling av cancerpatienter som slutat svara på tidigare antikroppsbehandling.