EN | SE Kontakta oss

Klinisk pipeline

BI-1206 vid Non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

BioInvents ledande läkemedelskandidat BI-1206 är en fullt human antikropp riktad mot CD32b, ett immunhämmande protein som uttrycks hos vissa patienter med B-cellscancer. Forskning har visat att uttrycket av CD32b kan leda till utveckling av resistens mot rituximab, dagens standardbehandling av non-Hodgkins B-cellslymfom (B-cells-NHL) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). BioInvent utvecklar därför BI-1206 som en läkemedelskandidat i kombination med rituximab vid B-cellscancer.

Den första kliniska studien (fas I/II) med BI-1206 pågår i patienter med NHL och KLL som är resistenta mot rituximab. De första säkerhets- och dosresultaten från studien förväntas under det första halvåret 2018. Studien finansieras och utförs av Cancer Research UK (CRUK), Cancer Research Technology (CRT) och Leukaemia & Lymphoma Research (LLR).

Under det tredje kvartalet 2017 meddelade BioInvent sina planer på att expandera BI-1206-antikroppens terapeutiska potential genom ytterligare en fas I/IIa-studie i kombination med rituximab. Studien planeras omfatta ungefär 20 patienter med indolent non-Hodgkins B-cellslymfom (B-cells-NHL) som är recidiverande eller refraktärt mot rituximab. De subindikationer som är tänkta att studeras är patienter med mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och marginalzonslymfom. Studien är planerad att påbörjas under det första halvåret 2018. Det kommer att vara en öppen, enarmad studie och den sista patienten förväntas avsluta studien före årsslutet 2019.

Patentskydd
Patentskydd för användning av antikroppar mot CD32b, som till exempel BI-1206, i kombination med andra antikroppar, som till exempel rituximab, vid behandling av cancer eller inflammatoriska sjukdomar i vissa patientgrupper har sökts på nio stora marknader, inklusive USA. Hittills har patent beviljats av Europapatentverket samt i Japan och Australien. Patentskydd har även sökts för behandling av cancerpatienter som slutat svara på tidigare antikroppsbehandling, och ansökningar har lämnats in på åtta stora marknader.

Calque 1.png
HaematologicalCancer.png

Hematologisk cancer

Non-Hodgkins lymfom

Non-Hodgkins lymfom (NHL) är ett samlingsbegrepp för en grupp av cancersjukdomar som utvecklas i kroppens lymfsystem. Exempel på subindikationer är patienter med mantelcellslymfom (MCL), follikkulärt lymfom (FL) och marginalzonslymfom (MZL). Högmaligna lymfom behandlas oftast med kombinationer av olika cytostatika och monoklonala antikroppar såsom rituximab (Rituxan®, Mabthera®, Roche). Lågmaligna lymfom har en bättre prognos och behandlingen inleds ofta först i ett skede då patienten får symtom av sin sjukdom.

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en obotlig lymfomsjukdom som främst drabbar äldre individer. Sjukdomsförloppet är ofta långsamt och patienterna behandlas vanligen med cytostatika, ofta i kombination med monoklonala antikroppar.

TB-403 vid hjärntumörer hos barn

- utvecklas i samarbete med Oncurious, dotterbolag till ThromboGenics

TB-403 är en humaniserad antikropp som riktar sig mot proteinet PlGF, vilket anses hämma dess signalering via Nrp-1-receptorn. PlGF uttrycks i vissa former av barncancer inklusive medulloblastom, Ewings sarkom, neuroblastom och alveolärt rhabdomyosarkom.

En fas I/II-studie genomförs med TB-403 för behandling av patienter med medulloblastom i samarbete med ett USA-baserat nätverk inom pediatrisk onkologi, Beat Childhood Cancer. Studien fortskrider och den tredje dosnivån pågår.

TB-403 har erhållit Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för indikationen medulloblastom av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Utvecklingen av TB-403 sker i samarbete med Oncurious, ett dotterbolag till ThromboGenics. I juli 2017 ökade BioInvents ägande i TB-403 från 40 till 50 procent efter omförhandling av det mångåriga samarbetsavtalet som undertecknades 2004. BioInvent bidrar fortsatt med 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Patentskydd
Patent för TB-403 och liknande antikroppar har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder. Patent för användning av antikroppar mot PlGF, till exempel i syfte att behandla eller förebygga cancer, har också beviljats, bland annat i USA.

THR-317 vid diabetiskt makulaödem

- utvecklas av ThromboGenics

I april 2018 meddelade BioInvents partner ThromboGenics initiala data från en fas l/ll, enkelblindad multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av två dosnivåer av THR-317 för behandling av diabetiskt makulaödem. ThromboGenics meddelade initiala data för den anti-VEGF-behandlingsnaiva gruppen (n = 40) till dag 90; 30 dagar efter den sista intravitreala (IVT) anti-PlGF-administreringen. Primärt fokus för denna studie var säkerhet. THR-317 var väl tolererad. Ingen dosbegränsande toxicitet eller relevanta biverkningar rapporterades för någon dosnivå.

I juli 2017 omförhandlades samarbetsavtalet från 2004. Enligt det reviderade avtalet erhåller ThromboGenics fullt och exklusivt ägande av THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte rör onkologi. ThromboGenics fortsätter att bära alla kostnader för utvecklingen av THR-317 inom indikationer som inte rör onkologi och BioInvent har rätt till fem procent av projektets ekonomiska värde.

Patentskydd
Patent för antikroppen har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder.

Preklinisk pipeline

chart.png

Nya mekanismer för antikroppsmedierad immunmodulering

BioInvents prekliniska forskning är inriktad på att ta fram nya immunmodulerande antikroppar för behandling av cancer. Sådana antikroppar har potential att väsentligt förbättra effektiviteten hos de terapier med checkpoint-hämmare som finns tillgängliga idag och/eller att aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter och cancertyper som inte svarar på nuvarande behandling.

BioInvent utvecklar antikroppar avsedda att övervinna effekterna av två viktiga celler som hämmar immunsystemet i tumörens mikromiljö. Dessa är:

  • cancerassocierade regulatoriska T-celler (Treg) och
  • tumörassocierade myeloida celler

 

Tregs

Utveckling av antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (Tregs) via antingen nya eller validerade målstrukturer

Regulatoriska T-celler kan avsevärt hämma olika immunsvar vilket gör det möjligt för tumörceller att undkomma upptäckt. BioInvent använder sin F.I.R.S.T™-plattform för att identifiera och karakterisera monoklonala antikroppar riktade mot cancerrelaterade Treg-målstrukturer efter principen ”function-first, target agnostic” (det vill säga målstrukturen identifieras först när sökt funktionell aktivitet verifierats). Bolaget undersöker även differentierade antikroppar mot kända målstrukturer via nya mekanismer och reaktionsvägar.

TAMs

Strategiskt samarbete med Pfizer – utveckling av antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler

I december 2016 tillkännagav BioInvent att bolaget ingått ett forskningssamarbete avseende cancerimmunterapi och ett licensavtal med Pfizer Inc. för att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloida celler. BioInvent utnyttjar sin expertis för att identifiera nya onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar som hämmar cancertillväxt genom att antingen upphäva tumörassocierade myeloida cellers immunsuppressiva aktivitet eller reducera antalet tumörassocierade myeloida celler i tumören. Samarbetet fortskrider väl – en pool av antikroppar har genererats och kommer nu att karakteriseras med avseende på funktionell aktivitet.

Villkoren i avtalet innebär att BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsersättningar på drygt 0,5 miljarder dollar (under förutsättning att fem antikroppar utvecklas till kommersialisering). Bolaget kan också komma att erhålla upp till tvåsiffriga royalties relaterade till produktförsäljning. I gengäld har Pfizer rätt att utveckla och kommersialisera antikroppar som tagits fram under detta avtal.

BioInvent erhöll en initial licensavgift på 3 miljoner dollar när avtalet tecknades i december 2016 och 1 miljon dollar i forskningsfinansiering har erhållits under 2017. Pfizer investerade också 6 miljoner dollar i nya aktier i BioInvent när avtalet tecknades.

tubes.png

Anti-CTLA-4/Onkolytiskt virus

Partnersamarbete med Transgene – utveckling av nästa generations onkolytiska virus som uttrycker en anti-CTLA-4-antikropp för behandling av solida tumörer

BioInvent och Transgene samarbetar för att utveckla onkolytiska viruskandidater (OV-kandidater) som kodar för en validerad anti-CTLA-4-antikroppssekvens – eventuellt med fler transgener – som kan användas i behandling av olika solida tumörer.

Transgene bidrar med sin OV-design, sin tekniska expertis och egenutvecklade Vaccinia-virus. Dessa onkolytiska virus är utvecklade för att direkt och selektivt förstöra cancerceller genom att viruset replikerar inuti cancercellen (onkolys). Onkolys är viktig eftersom den inducerar ett immunsvar mot tumörer. Dessutom möjliggör virusreplikeringen uttryck av gener som bärs i det onkolytiska virusets genom, inklusive terapeutiska ”vapen” som en immunmodulerande anti-CTLA-4-antikropp, som förbättrar immunsvaren mot tumören.

I samarbetet bidrar BioInvent med sin expertis inom cancerbiologi och antikroppar samt med anti-CTLA-4-antikroppssekvenser som har tagits fram med hjälp av bolagets egna n-CoDeR®/F.I.R.S.T.TM-plattformar. En anti-CTLA-4-antikroppskandidat kommer att väljas ut och kodas in i virusvektorerna. Lokalt uttryck av terapeutiska antikroppar som levereras in i cancercellen förväntas förstärka virusonkolysens anti-cancereffekter genom att effektivt modulera tumörens mikromiljö och förstärka tumörens immunogenicitet.

Kostnaderna för forskning och utveckling, liksom intäkter och royalties från kandidater som genereras inom ramarna för samarbetet, kommer att delas lika.

Genom att föra in BioInvents anti-CTLA-4-antikroppssekvens i Transgenes vaccinia-virus bör effekten av denna potenta checkpoint-hämmare kunna optimeras samtidigt som biverkningarna som ses vid systemisk administrering bör kunna minimeras. Betydelsen av detta konceptet understryks av vår nyligen publicerade artikel i Cancer Cell om verkningsmekanismen för den kliniskt validerade anti-CTLA-4 antikroppen ipilimumab (Vargas m.fl., Cancer Cell, 2018 https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.02.010). Resultatet visar att FcR-beroende mekanismer är associerade med behandlingssvar av ipilimumab hos människan, vilket indikerar att Treg-eliminering bidrar till ipilimumabs kliniska aktivitet, och stöder tesen att målinriktad leverans till tumören av Treg-eliminerande anti-CTLA-4-antikroppar (exempelvis genom antikroppskodande onkolytiska virus) kan vara en bra strategi för att optimera effekt och tolerans av anti-CTLA-4. Denna nya OV-produkt har även potential att bli signifikativt mer effektiv än om dessa båda produkter ges samtidigt men var för sig. Transgene har tidigare tagit fram prekliniskt proof-of-concept som visar att ett onkolytiskt vaccinia-virus som kodar för en checkpoint-hämmare resulterade i bättre total överlevnad än om produkterna administreras samtidigt men var för sig.

Om antikroppar

Antikroppar är naturens egna försvarsmolekyler. De är högst selektiva och i human form mycket väl tolererade.

Antikroppsläkemedel är ett av de snabbast växande segmenten inom den globala läkemedelsmarknaden. Tre av världens mest sålda antikroppsläkemedel för behandling av cancer är Rituxan/Mabthera® (rituximab, Roche), Herceptin® (rastuzumab, Roche) och Avastin® (bevacizumab, Roche). Den sammanlagda försäljningen av dessa preparat uppgick 2017 till cirka 22 miljarder USD.

Inom de närmaste fem åren upphör patentskyddet för flera av de bäst säljande läkemedlen, samtidigt som nya förbättrade terapier förväntas nå marknaden.