EN | SE Kontakta oss

BioInvent - omvandlar cancerantikroppsbiologi till innovativa immunonkologiska läkemedel.

Baserat på sina spetskunskaper inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi utvecklar BioInvent immunterapier för att förbättra och förlänga cancerpatienters liv. Företaget strävar efter en position i läkemedelsutvecklingens framkant för att skapa bättre hälsa för cancerpatienter och betydande värden för våra aktieägare.

BioInvents nuvarande operativa fokus är att:

  • Driva och expandera den kliniska utvecklingen av företagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av hematologiska cancersjukdomar.
  • Utveckla prekliniska first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler, i samarbete med Pfizer.
  • Arbeta vidare med sina innovativa prekliniska immunonkologiska Treg-program som identifierar både antikroppar mot nya målstrukturer och nya signalvägar, och differentierade antikroppar med nya verkningsmekanismer mot validerade målstrukturer.
  • Säkerställa en snabb och effektiv start av det nya samarbetet med Transgene för att utveckla onkolytiska viruskandidater (OV-kandidater) som kodar för en validerad anti-CTLA-4-antikroppssekvens – eventuellt med fler transgener – som kan användas i behandling av olika solida tumörer.
  • Utveckla TB-403, i samarbete med Oncurious, som en potentiell behandling av hjärntumörer hos barn.
  • Skapa ytterligare intäkter genom avtal avseende kontraktstillverkning och företagets teknologi.

Immunonkologiska läkemedel kan revolutionera behandlingen av cancer

Kroppens immunförsvar upptäcker och förstör bakterier och virus som annars skulle kunna skada våra organ och vävnader. Men immunförsvaret har även potential att skydda oss från – och bekämpa – cancer. Dessvärre har många tumörceller förmåga att manipulera viktiga celler i vårt immunförsvar för att ostört kunna fortsätta föröka sig.

Medan behandling med cellgifter riktar sig direkt mot tumörcellerna, aktiverar immunonkologiska läkemedel viktiga celler i immunförsvaret (framför allt T-celler) och aktiverar dessa att angripa tumören. Immunonkologiska läkemedel är ett av 2000-talets största genombrott inom det medicinska området

De gör en stor skillnad för att förändra cancerbehandlingar med avsevärda förbättringar av överlevnaden. De immunmodulerande läkemedel som finns tillgängliga i dagsläget kan emellertid bara hjälpa en bråkdel av alla cancerpatienter. Kommersiellt sett förväntas de fortsätta att vara framgångsrika, med en uppskattad försäljning på mer än 40 miljarder US-dollar år 2022, enligt Cowen 2017 Therapeutic Categories report.

about_ljn.jpg

Checkpoint-hämmare

På ytan av våra vita blodkroppar finns en speciell typ av molekyler – så kallade checkpoints – vilka fungerar som ett slags strömbrytare för att aktivera eller inaktivera immunförsvaret. I vissa fall manipulerar cancerceller dessa proteiner för att undgå attacker. Sedan några år används immunonkologiska läkemedel som har förmåga att hämma checkpoint-receptorerna PD-1, PDL1 och CTLA-4. De har gett goda behandlingsresultat i vissa typer av solida tumörer och rönt stora kommersiella framgångar, men hjälper dessvärre bara en minoritet av patienter med spridd cancer. Därför pågår en intensiv utveckling av nya läkemedel som kan komplettera checkpoint-hämmarna, i syfte att förbättra överlevnaden.

BioInvent strävar efter att bidra till utvecklingen av mer effektiva cancerbehandlingar. Bolaget har en framstående position inom förståelsen av de biologiska och immunologiska aspekterna av cancerbehandling och en unik plattform för att identifiera och utveckla nya typer av antikroppar mot relevanta målstrukturer. BioInvent utvecklar antikroppar specifikt riktade mot regulatoriska T-celler och tumörassocierade myeloidceller, som båda har synergieffekter i kombination med de checkpoint-inhibitorer som finns tillgängliga idag.

Fem fokusområden för vårt värdeskapande

BioInvents strategi är att utnyttja sin expertis inom antikroppar och cancerbiologi för att utveckla immunonkologiska läkemedel som påtagligt förbättrar behandlingen av cancersjukdomar. Detta möjliggörs genom samarbeten med större läkemedelsföretag, akademiska forskargrupper, nätverk av kliniskt verksamma specialistläkare och forskningsstiftelser.

Målet är att skapa värden för bolagets aktieägare baserat på framgångsrik läkemedelsutveckling och därav följande intäktsströmmar från existerande och framtida kommersiella partners. Fem fokusområden bedöms som centrala för bolagets fortsatta framgångar – vetenskaplig höjd, professionell produktutveckling, kommersiellt fokus, god riskhantering och finansiell uthållighet.