EN | SE Kontakta oss

Utskott

Revisionsutskott
Inom styrelsen har ett revisionsutskott utsetts bestående av Lars Ingelmark (ordförande), Dharminder Chahal, Björn O. Nilsson och Niklas Prager (för tiden efter årsstämman 2017; dessförinnan Lars Ingelmark (ordförande), Martin Nicklasson, Björn O. Nilsson och Vincent Ossipow). Revisionsutskottets ledamöter har erforderlig redovisningskompetens.

Revisionsutskottet, vars arbete regleras i de instruktioner som utgör en del av styrelsens arbetsordning, har som uppgift att för styrelsen förbereda frågor rörande revisionsupphandling och arvode, följa upp revisorernas arbete och bolagets interna kontrollsystem, följa upp aktuell riskbild, följa upp extern revision och bolagets finansiella information, fastställa delårsrapport för kvartal 1 och 3, bereda delårsrapport för kvartal 2 och 4 samt bolagets årsredovisning, bereda och följa upp frågor rörande finansiering, bereda fastställande och revision av finanspolicy samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att förbereda. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen. Utskottet har under 2017 haft sex möten.

Ersättningsutskott
Inom styrelsen har ett ersättningsutskott utsetts bestående Björn O. Nilsson (ordförande), An van Es-Johansson och Vincent Ossipow (för tiden efter årsstämman 2017; dessförinnan Björn O. Nilsson (ordförande), Leonard Kruimer och Birgitta Stymne Göransson). Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Arbetet regleras i de instruktioner som utgör del av styrelsens arbetsordning och innefattar att behandla och besluta i frågor avseende ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare. Arbetet innefattar vidare att bereda andra ersättningsfrågor som är av stor vikt, till exempel incitamentsprogram. Därtill ingår uppgiften att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen och att följa och utvärdera tillämpningen av under året gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet rapporterar till styrelsen. Utskottet har under 2017 haft fyra möten.