EN | SE Kontakta oss

Bolagsstämmor

Årsstämman är det yttersta beslutande organet i Bioinvent där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor som utdelning, ersättning till styrelse, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse intill nästa årsstämma. Vart annat år väljs revisor för bolaget samt beslutas om ersättning för denne. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Förslag till stämman adresseras: BioInvent International AB, att: Styrelsen, 223 70 Lund och skickas in i god tid innan kallelse till stämman utfärdas, senast sju veckor före stämman.

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april 2018 klockan 16.00 på Elite Hotel Ideon på Scheelevägen 27 i Lund. Kallelsen kommer att annonseras i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018 och anmäla deltagandet till BioInvent senast onsdagen den 18 april 2018, gärna före klockan 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail stefan.ericsson@bioinvent.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd senast onsdagen den 18 april 2018 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

 

Årsstämma 2018  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (37kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (13kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (32kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (19kB)
Bilaga, punkt 15 Ladda ned pdf (70kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (11kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (13kB)
   
Årsstämma 2017  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (54kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (19kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (36kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (124kB)
Bilaga, punkt 14 Ladda ned pdf (75kB)
Fullständigt förslag, punkt 15 Ladda ned pdf (44kB)
Bilaga, punkt 15 Ladda ned pdf (149kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (16kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (19kB)
VDs redogörelse för 2016 Ladda ned pdf (2,5MB)
Protokoll Ladda ned pdf (518kB)
   
Extra bolagsstämma 2017 (Inställd)  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (154kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (79kB)
Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram 2017/2020 Ladda ned pdf (155kB)
Villkor för teckningsoptioner 2017/2020 Ladda ned pdf (307kB)
Styrelsens redogörelse 14:8 ABL Ladda ned pdf (156kB)
Revisors yttrande 14:8 ABL Ladda ned pdf (44kB)
   
Årsstämma 2016  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (156kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (58kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (118kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (37kB)
Fullständigt förslag, punkt 15 Ladda ned pdf (24kB)
Bilaga, punkt 15 Ladda ned pdf (143kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (12kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (14kB)
VDs redogörelse för 2015 Ladda ned pdf (609kB)
Protokoll Ladda ned pdf (340kB)
   
Extra bolagsstämma 2016  
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (144kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (58kB)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Ladda ned pdf (187kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (157kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (157kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (148kB)
Protokoll Ladda ned pdf (355kB)
   
Årsstämma 2015  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (31kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (19kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (43kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (22kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (17kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (193kB)
Slutliga villkor företrädesemission Ladda ned pdf (146kB)
Fullständigt förslag, punkt 15 Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (15kB)
VDs redogörelse för 2014 Ladda ned pdf (1.1MB)
Protokoll Ladda ned pdf (418kB)
   
Årsstämma 2014  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (28kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (19kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (43kB)
Fullständigt förslag, punkt 17 Ladda ned pdf (19kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (20kB)
Protokoll Ladda ned pdf (49kB)
   
Extra bolagsstämma 2014  
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (41kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (36kB)
Styrelsens beslut om riktad nyemission Ladda ned pdf (34kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (34kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (207kB)
Slutliga villkor företrädesemission Ladda ned pdf (144kB)
Slutliga villkor riktad nyemission Ladda ned pdf (30kB)
Protokoll Ladda ned pdf (267kB)
   
Extra bolagsstämma 2013  
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (20kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (14kB)
Fullständigt förslag Ladda ned pdf (19kB)
Protokoll Ladda ned pdf (62kB)
 
Årsstämma 2013
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (41kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens förslag till beslut Ladda ned pdf (25kB)
Revisors yttrande, punkt 9b Ladda ned pdf (20kB)
Fullständigt förslag, punkt 17 Ladda ned pdf (17kB)
Fullständigt förslag, punkt 18 Ladda ned pdf (48kB)
Bilaga, punkt 18 Ladda ned pdf (78kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (20kB)
Protokoll Ladda ned pdf (4.9MB)
  
Årsstämma 2012
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (218kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens förslag till beslut Ladda ned pdf (23kB)
Revisors yttrande, punkt 9b Ladda ned pdf (80kB)
Fullständigt förslag, punkt 14 Ladda ned pdf (28kB)
Fullständigt förslag, punkt 19 Ladda ned pdf (27kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (28kB)
Protokoll Ladda ned pdf (581kB)
     
Extra bolagsstämma 2012
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (114kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens beslut Ladda ned pdf (31kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (53kB)
Revisors yttrande 13:31, 6 ABL Ladda ned pdf (23kB)
Protokoll Ladda ned pdf (73kB)
     
Årsstämma 2011
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (35kB)
Fullständigt förslag punkt 15 Ladda ned pdf (13kB)
Fullständigt förslag punkt 16 Ladda ned pdf (14kB)
Fullständigt förslag punkt 17 Ladda ned pdf (23kB)
Protokoll Ladda ned pdf (29kB)
     
Årsstämma 2010
Protokoll Ladda ned pdf (25kB)
 
Extra Bolagsstämma 2010
Protokoll Ladda ned pdf (28kB)
 
Årsstämma 2009
Protokoll Ladda ned pdf (2.5 MB)